GK 5.01-Z-02, w. 1

Zależy nam na współpracy z Partnerami Biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Celem niniejszego Kodeksu jest poinformowanie naszych Partnerów Biznesowych o standardach postępowania w Grupie Konimpex w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego biznesu, które są również preferowanymi sposobami działania wśród naszych Partnerów Biznesowych krajowych i zagranicznych.

STANDARDY SPOŁECZNE 
W zakresie standardów społecznych nasz Partner Biznesowy:
 
 • stosuje się do obowiązujących przepisów prawa pracy
 • zobowiązuje się do nie zatrudniania dzieci i nie wspierania Partnerów Biznesowych naruszających tę zasadę
 • powinien przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących czasu pracy pracowników młodocianych, aby zapewnić im możliwość edukacji, zabronione jest narażanie pracowników młodocianych na jakiekolwiek sytuacje niebezpieczne
 • zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka w swojej działalności, a także do nie stosowania ani nie popierania pracy przymusowej
 • zapewnia równe traktowanie dla wszystkich pracowników mających udział w realizacji procesów dla Grupy Konimpex, bez względu na wiek, płeć, przynależność społeczną, pochodzenie, wyznanie, poglądy, niepełnosprawność, orientację seksualną i nie stosuje żadnych praktyk dyskryminujących
 • ustanowi i będzie przestrzegać jasnego zestawu regulacji i procedur odnoszących się do bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy (bhp i p.poż) oraz podejmie działania mające zapobiec ewentualnym wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu. Ważną rolę przy tym powinny odgrywać okresowe szkolenia i instruktaże, obejmujące wszystkich pracowników
 • respektuje prawo pracowników do stowarzyszania się i rokowań zbiorowych
 • uwzględnia możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji przy jednoczesnej dbałości o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników
 • zaleca się, aby Partner Biznesowy Grupy Konimpex podejmował działania wspierające najbardziej potrzebujących z otoczenia uwzględniając m.in.  osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone wykluczeniem, ubóstwem

STANDADRY ŚRODOWISKOWE
W zakresie standardów środowiskowych nasz Partner Biznesowy:
 
 • przestrzega przepisów prawa w obszarze wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz dąży do ograniczenia negatywnego oddziaływania na  środowisko
 • zobowiązuje się do wdrożenia nadzoru nad swoimi procesami, tak by funkcjonowały one w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska
 • uwzględnia rozwiązania mające na celu budowanie i podnoszenie świadomości w zakresie ekologii wśród pracowników oraz dalszych uczestników łańcucha dostaw
 • stosuje się do przepisów prawa związanych z gospodarką odpadami
 • zmierza do minimalizacji wycieków awaryjnych poprzez monitoring procesów oraz podejmowanie działań zapobiegawczych. W przypadku wystąpienia sytuacji niezwłocznie podejmie działania naprawcze oraz dalsze kroki zapobiegające podobnym sytuacjom 
 • w przyszłości zaleca się, aby nasz Partner Biznesowy racjonalnie wykorzystał zasoby i surowce naturalne 

STANDARDY BIZNESOWE
W zakresie standardów biznesowych nasz Partner Biznesowy:
 
 • dąży do zarządzania relacjami z otoczeniem w oparciu o zasady etyki, transparentności i partnerstwa
 • stosuje praktyki związane z budowaniem świadomości etycznych zasad postępowania
 • przeciwdziała wszelkim formom korupcji i oszustwa oraz podejmuje działania zapobiegawcze w tym zakresie
 • wdraża i stosuje międzynarodowe standardy jakościowe, by zapewnić jak najwyższą jakość realizowanych procesów oraz produktów i usług

STOSOWANIE KODEKSU
 
 • Warunki niniejszego Kodeksu dotyczą wszystkich członków personelu, niezależnie od ich statusu lub relacji z Partnerem Biznesowym Grupy Konimpex. W związku z tym, niniejszy Kodeks Postępowania odnosi się również do pracowników, którzy są zatrudniani na przykład na umowach krótkoterminowych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zaleca się, aby nasi Partnerzy Biznesowi promowali zasady wskazane w niniejszym dokumencie wśród swoich Kontrahentów
 • Zaleca się, aby w przypadku wystąpienia niezgodności z warunkami niniejszego Kodeksu, nasz Partner Biznesowy niezwłocznie podjął działania naprawcze w celu usunięcia niedociągnięć, a także zastosował odpowiednie środki, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości
 
Zatwierdzono: 11.12.2019.
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest