KLAUZULA INFORMACYJNA
 • INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej zwane RODO informujmy, iż: 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 1, 62 -500 Konin, kch@konimpex.com.pl.
   
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@konimpex.com.pl
   
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nienawiązania współpracy:
  • art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, w tym działań marketingowych;
  • art. 6 ust. 1 pkt b tj. na podstawie umowy zawartej z jednostką audytującą, w przypadku audytu.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • banki, firmy ubezpieczeniowe, operator pocztowy, firmy kurierskie, dostawcy usług logistycznych, szkoleniowych, hotelowych, 

  • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  • Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności: dostawcy usług informatycznych, firmy świadczące usługi doradcze, prawne, usługi niszczenia dokumentów i nośników danych, firmy świadczące obsługę podatkową, agencje celne, firmy audytorskie, biura tłumaczeń, firmy obsługujące monitoring wizyjny, firmy telekomunikacyjne.
    
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej oraz nie są profilowane automatycznie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie podjęcia współpracy przez okres nie dłuższy niż 30 dni, ewentualnie  w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody do czasu jej wycofania. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy.

AKTUALNOŚCI

12 października 2023
Konimpex Chemicals z odnowionym certyfikatem FAMI-QS na lata 2023-2026!
25 września 2023
Mrówczan wapnia: wszechstronne zastosowanie w branży budowlanej i innych sektorach przemysłu
13 września 2023
Kwas laurynowy (dodekanowy): wszechstronny surowiec w zastosowaniach przemysłowych.
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest