POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GRUPY KONIMPEX  

Celem naszej działalności jest realizacja dostaw surowców chemicznych i przemysłowych spełniających wymagania Klientów na rynku globalnym oraz przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierując się wysokimi standardami etycznymi pragniemy budować relacje oparte na profesjonalizmie i zaufaniu naszych Klientów, pracowników oraz innych stron zaangażowanych”.


W ramach wdrożonych systemów zarządzania dążymy do: 
 
 • stworzenia pracownikom równych szans rozwoju,
 • stosowania rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu pracy pracowników,
 • stosowania rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu środowiska naturalnego, w tym ograniczaniu zużycia zasobów oraz łagodzeniu zmian klimatycznych zgodnie z przyjętymi celami środowiskowymi,
 • wdrażania standardów etycznego postępowania w celu podnoszenia standardów realizacji świadczonych usług i zarządzania Spółką oraz budowania partnerskich stosunków z klientami i odbiorcami, opartych na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

W związku z powyższym zobowiązujemy się do spełniania wymagań obowiązującego w Polsce prawa oraz przyjętych przez Grupę Konimpex zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, a w szczególności do:
 
 • nie zatrudniania dzieci oraz nie wspierania dostawców naruszających tę zasadę,
 • nie stosowania, ani nie popierania pracy przymusowej,
 • zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • respektowania, zgodnie z prawem, wolności reprezentacji pracowników,
 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • traktowania wszystkich członków personelu z godnością i szacunkiem,
 • aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy pozwalających na nieustanny rozwój ich kompetencji, szkolenia i warsztaty z umiejętności zawodowych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,  np. poprzez wspieranie finansowe realizowanych przez te podmioty celów w tym obszarze,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów w odniesieniu do czasu pracy oraz dni świątecznych,
 • oceniania kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym przed podjęciem decyzji o nowych inwestycjach, zmianie procesu lub wprowadzaniu nowego towaru na rynek,
 • terminowego wypłacania wynagrodzenia, w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w Polsce w danym roku,
 • zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
 • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie, po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 • wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
 • przeciwdziałania korupcji i edukowania pracowników w tym zakresie,
 • gwarantowanie bezpieczeństwa przepływu towarów, w tym przeciwdziałanie oszustwom,
 • dokonywania, celem ciągłego doskonalenia, regularnych przeglądów niniejszej polityki.
Polityka  Odpowiedzialności Społecznej i odpowiednie procedury są udokumentowane, wdrażane, utrzymywane i przekazywane wszystkim pracownikom firmy oraz innym interesariuszom.
 
Konin, 07.07.2023
GRUPA KONIMPEXKonimpex Fermintrade Merinvest Konimpex Invest